Recull de premsa

Cooperació Cicle dedicat a Pere Casaldàliga

L’Agenda Llatinoamericana, Justícia i Pau Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries han celebrat aquesta setmana el cicle «Casaldàliga i les causes justes», on s’han abordat dues de les grans causes que van moure el religiós: la justícia universal i el decreixement. Publicat a Diari de Girona – 15/05/21: Cooperació Cicle dedicat a Pere Casaldàliga
Veure

Justícia universal necessària

Si el prin­cipi de la justícia uni­ver­sal fun­cionés no exis­ti­rien geno­ci­dis, crims con­tra la huma­ni­tat, crims de guerra, exe­cu­ci­ons extra­ju­di­ci­als, tor­tu­res i des­a­pa­ri­ci­ons forçades perquè cap dels autors de tan exe­cra­bles delic­tes podria pro­te­gir la seva impu­ni­tat en cap indret del pla­neta: tots els estats tin­drien el deure moral i legal de per­se­guir-los inde­pen­dent­ment de...
Veure

Un cicle dedicat al bisbe Pere Casaldàliga, a el Punt Avui

Coincidint amb el 30è aniversari de l’Agenda Llatinoamericana tindrà lloc a Girona entre l’11 i el 15 d’aquest mes un cicle sobre el fundador d’aquella publicació titulat Casaldàliga i les causes justes. El programa inclou la projecció de la pel·lícula Descalç sobre la terra vermella(dia 11, 19h, Cinema Truffaut), un debat sobre justícia universal amb els especialistes de...
Veure

Anteriors: