Recull de premsa

El poder de la gent

La força de l’organització popular com a eina transformadora és el tema central de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2022 L’Agenda Lla­ti­no­a­me­ri­cana Mun­dial arriba a la 31a edició amb el lema Orga­nit­zació popu­lar. Espe­rança i acció trans­for­ma­dora. Ho fa reco­llint una cin­quan­tena llarga d’arti­cles per refle­xi­o­nar sobre dife­rents llui­tes soci­als: femi­nisme, eco­lo­gisme, immi­gració, paci­fisme… Movi­ments popu­lars que són indis­pen­sa­bles...
Veure

L’agenda imprescindible

“Un somni que se somnia sol pot ser pura il·lusió; un somni que el somiem junts és senyal d’una solució.” Són paraules de la introducció de l’Agenda Llatinoamericana Mundial, que en l’edició del 2022 està dedicada a l’organització popular, ara més necessària que mai per fer front als grans reptes de futur que té la...
Veure

Organització popular per salvar el planeta

L’Agenda Llatinoamericana reivindica el paper dels moviments socials arreu del món Organització popular. Esperança i acció transformadora és el lema de l’Agenda Llatinoamericana per aquest 2022, de la qual s’han editat 2.000 exemplars en català. Es tracta d’un document que arriba a la seva 31a edició amb l’objectiu de fer reflexionar sobre la necessitat de treballar col·lectivament per evitar...
Veure

30 anys de l’Agenda. L’impacte de l’anada i tornada

L’Agenda Llatinoamericana ha estat per a mi una gran eina pedagògica revolucionària, de conscienciació de les grans causes, de sacsejada de mentalitats en un món desigual ple d’hipocresia i alhora d’incerteses. L’Agenda apareix el 1992, poc després que els neocons proclamessin la «Fi de la història» en els moments de la caiguda del «teló d’acer»...
Veure

El llibre de la Pàtria Gran

És un lli­bre i també una agenda, és una agenda i un ins­tru­ment actiu i com­promès impul­sat per Pere Casaldàliga i J.M. Vigil que des de 1992 ha fet de les seves pla­nes un espai de revolta i lluita per a un món millor. Par­lem de la Lla­ti­no­a­me­ri­cana, que diu­menge a Girona va con­ti­nuar amb...
Veure

Cooperació Cicle dedicat a Pere Casaldàliga

L’Agenda Llatinoamericana, Justícia i Pau Girona i la Coordinadora d’ONG Solidàries han celebrat aquesta setmana el cicle «Casaldàliga i les causes justes», on s’han abordat dues de les grans causes que van moure el religiós: la justícia universal i el decreixement. Publicat a Diari de Girona – 15/05/21: Cooperació Cicle dedicat a Pere Casaldàliga
Veure

Justícia universal necessària

Si el prin­cipi de la justícia uni­ver­sal fun­cionés no exis­ti­rien geno­ci­dis, crims con­tra la huma­ni­tat, crims de guerra, exe­cu­ci­ons extra­ju­di­ci­als, tor­tu­res i des­a­pa­ri­ci­ons forçades perquè cap dels autors de tan exe­cra­bles delic­tes podria pro­te­gir la seva impu­ni­tat en cap indret del pla­neta: tots els estats tin­drien el deure moral i legal de per­se­guir-los inde­pen­dent­ment de...
Veure

Un cicle dedicat al bisbe Pere Casaldàliga, a el Punt Avui

Coincidint amb el 30è aniversari de l’Agenda Llatinoamericana tindrà lloc a Girona entre l’11 i el 15 d’aquest mes un cicle sobre el fundador d’aquella publicació titulat Casaldàliga i les causes justes. El programa inclou la projecció de la pel·lícula Descalç sobre la terra vermella(dia 11, 19h, Cinema Truffaut), un debat sobre justícia universal amb els especialistes de...
Veure

Anteriors: